Home » แอนิมอล ฟาร์ม :การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ by George Orwell
แอนิมอล ฟาร์ม :การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ George Orwell

แอนิมอล ฟาร์ม :การเมืองเรื่องสรรพสัตว์

George Orwell

Published
ISBN :
Paperback
192 pages
Enter the sum

 About the Book 

Animal Farm เปนนวนิยายเสียดสีการเมือง ทีแมจะมีแนวความคิดรวบยอดคอนขางหนัก แตดำเนินเรืองไดอยางสนุกสนาน คลายกับเปนวรรณกรรมเยาวชน ดวยการอุปมาตัวละครสวนหนึงเปนสัตวตางๆ ทียึดอำนาจจากมนุษย และดำรงชีวิตดวยตนเอง ดวยมีสัญญาประชาคมรวมกันวา สิงใดกตามทีดำเนินดMoreAnimal Farm เป็นนวนิยายเสียดสีการเมือง ที่แม้จะมีแนวความคิดรวบยอดค่อนข้างหนัก แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน คล้ายกับเป็นวรรณกรรมเยาวชน ด้วยการอุปมาตัวละครส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ต่างๆ ที่ยึดอำนาจจากมนุษย์ และดำรงชีวิตด้วยตนเอง ด้วยมีสัญญาประชาคมร่วมกันว่า สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสองขาคือ ศัตรู สิ่งใดก็ตามดำเนินด้วยสี่ขาหรือด้วยปีกคือ มิตร ในการต่อสู้กับมนุษย์ พวกเขาจะต้องไม่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับพวกมนุษย์ แม้แต่เมื่อได้ชัยชนะ ก็จงอย่าได้นำเอาความชั่วร้ายเฉกเช่นมนุษย์มาใช้ ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดอาศัยอยู่ในบ้าน หรือนอนบนเตียง หรือสวมเสื้อผ้า หรือดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ หรือสัมผัสเงินตรา หรือมีส่วนร่วมในการค้า พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างล้วนเป็นความชั่วร้าย และเหนือกว่าอื่นใด สัตว์ต้องไม่ปกครองอย่างเผด็จการเหนือสัตว์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่ง ฉลาดหรือซื่อเซ่อ พวกเราทุกตัวล้วนพี่น้อง ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดฆ่าสัตว์ตัวอื่น สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน!ด้วยวิธีการดำเนินเรื่องที่สนุก และด้วยเนื้อหาที่ตีแผ่ถึงเนื้อแท้ของมนุษย์โดยไม่มีพิษภัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ที่สามารถจรรโลงใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเยาวชน ให้ฉุกคิดแล้วหันมามองตนเองและสิ่งรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้พบหนทางของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมสืบไป